Actueel


Agenda

 09-03-2019        4e Presentatie Winkeltjes in De Geist. Aanvang 20.00 uur.  Zaal open 19.30 uur

 20-03-2019        Algemene Ledenvergadering. Aanvang 19.30 uur.  Inloop vanaf 19.00 uur

4e Presentatie over de winkeltjes in Sint Pancras

Nadat ook de 3e (extra) presentatie over de winkeltjes in Sint Pancras op 9 februari binnen twee weken was uitverkocht en we nog tientallen belangstellenden moesten teleurstellen, heeft de Historische Vereniging Sint-Pancras, in overleg met presentator Klaas de Graaf, besloten een extra vierde presentatie te geven.

Deze presentatie vindt plaats op zaterdagavond 9 maart 2019 in De Geist.

Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.

Bovenweg 112

In 1933 nam Willem Verkuil de brood- en koekbakkerij over van Riekelt Brouwer. In de hongerwinter van 1944-1945 bakten de gezamenlijke bakkers van Sint Pancras hun brood in de oven van Willem Verkuil. In 1968 nam zoon Dirk Verkuil de zaak over. Nu is "De Volle Aandacht" er gevestigd, waar dementerende ouderen liefdevol worden verzorgd.

 

 

Het is een stukje geschiedenis dat door de Historische Vereniging Sint-Pancras is vastgelegd en dat tijdens de presentaties weer even tot leven komt. Als u mooie herinneringen of verhalen heeft over de winkeltjes bent u van harte uitgenodigd om deze tijdens de presentatie te komen vertellen of vooraf aan ons door te geven. Ook de jeugdige Sint Pancrassers nodigen wij van harte uit om kennis te nemen van een stukje geschiedenis van ons mooie dorp.

Omdat we niet meer dan 200 mensen mogen toelaten, werken we met toegangskaarten. Voor leden van de Historische Vereniging Sint-Pancras zijn deze kaarten gratis af te halen, niet-leden betalen € 5,00. Voor alle duidelijkheid: belangstellenden uit Sint Pancras kunnen geen kaarten reserveren. U dient deze af te halen op de volgende adressen: Jaap de Wit, Van de Vijzellaan 11; Bram Kout, Benedenweg 84; Jan Steltenpool, Sperwer 18. Alleen voor leden BUITEN Sint Pancras bestaat de mogelijkheid om kaarten te reserveren op tel. nr.

072-5642908 of e-mail janenelja@quicknet.nl

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 20 maart 2019

Op woensdag 20 maart houdt de Historische Vereniging Sint-Pancras haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in ons verenigingsgebouw op Nobelhof 1, 1834 VA  Sint Pancras. Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang vergadering 19.30 uur. Het bestuur nodigt u hiervoor van harte uit.

AANMELDEN

Omdat we van de brandweer niet meer dan 50 personen mogen toelaten in ons gebouw, zijn leden die bij de Algemene Vergadering aanwezig willen zijn, verplicht zich aan te melden.

Dit kunt u doen bij Jan Steltenppol 072 - 5642908 of per mail info@hvsint-pancras.nl

Agenda:

1. Opening

2. Vaststellen van de agenda

3. Mededelingen

4. Notulen van de ledenvergadering van 20 maart 2018 (zie Klin nr. 33 blz 8)

5. Jaarverslag 2018 door de secretaris

6. Financieel verslag 2018 door de penningmeester

7. Kascontrolecommissie: Mevr. G.van Vegten en de heer S.Bijpost. Reserve Michiel van den Berg.

a. Verslag van de kascontrolecommissie over 2018

b. Benoeming kascontrolecommissie over 2019

8. Vaststelling contributie 2020 (overeenkomstig artikel 7 van de statuten)

Het bestuur stelt voor de contributie voor 2020 te verhogen naar € 15,00 per jaar.

9. Bestuur

a. aftredend volgens rooster en herkiesbaar: Jaap de Wit

b. Als u zich kandidaat wilt stellen voor een bestuursfunctie, dan kunt u zich tot uiterlijk 18 maart 2019 opgeven bij Jan Steltenpool 072 - 5642908 of per mail info@hvsint-pancras.nl

10. Plannen en activiteiten in 2019

11. Rondvraag

12. Sluiting. Uiterlijk om 20.30 uur

PAUZE

Na de pauze zal Willem van Doorn een presentatie geven van zijn reis naar en in India.

 

 

In het weekend van 10, 11 en 12 mei viert Dorpshuis De Geist haar 40-jarig bestaan. Dit gaat gepaard met allerlei activiteiten. Een van die activiteiten is een historische wandeling door het dorp op zaterdag 11 mei. De 8 gidsen van de Historische Vereniging Sint-Pancras stellen zich belangeloos beschikbaar om de deelnemers een mooie en interessante wandeling voor te schotelen.

Opgeven kan tot uiterlijk 5 mei via secretariaat@dorphuisdegeist.nl

Foto: Mary Geluk

Wilt u nog meer foto's van de officiële presentatie van De Klin no. 33 2018 zien?

Klik dan hier:

Overhandiging eerste exemplaar De Klin nr. 33

Op vrijdag 14 december j.l. mocht de voorzitter van de redactiecommissie, de heer Frans Hand, het eerste exemplaar van De Klin nr. 33 feestelijk overhandigen aan de heer Piet Keizer. Piet is al vele jaren de vraagbaak van de vereniging. Bovendien is hij een trouwe medewerker, waar nooit een vergeefs beroep op wordt gedaan, terecht door Frans omschreven als "de stille kracht".

 

foto: Mary Geluk


Bijeenkomst Zusterverenigingen

Het is inmiddels een goede traditie, dat de regionale Historische Verenigingen/Stichtingen eenmaal per jaar bij elkaar komen om kennis te maken met elkaar, kennis te nemen van elkaars verenigingsgebouw en vooral te leren van elkaars expertise en nieuwe inspiratie op te doen. Omdat de Historische Vereniging Sint Pancras sinds kort de trotse bezitter is van een gloednieuw eigen onderkomen, had onze vereniging de eer om dit jaar gastheer te zijn voor de jaarlijkse bijeenkomst. Uitgenodigd waren de verenigingen/stichtingen van Akersloot, Alkmaar, Bergen, Castricum, Egmond, Heerhugowaard, Heiloo, Koedijk, Langedijk, Limmen en Oudorp.

Na een gastvrij ontvangst met koffie, thee en koek, verwelkomde voorzitter Jos Neve om 20.00 uur alle genodigden.

Hij memoreerde vooral het belang van de vele plaatselijke historische verenigingen als schakel tussen verleden, heden en toekomst. Hij verbaasde zich over de enorme hoeveelheid informatie en geschiedschrijving die de verenigingen vastleggen in hun tijdschriften en jaarboeken (het is nl een goede gewoonte dat de verenigingen deze naar elkaar toesturen). Vervolgens gaf de voorzitter het woord aan penningmeester Peter Tergau. 

Peter schetste het lange proces, dat heeft geleid tot de totstandkoming van ons eigen verenigingsgebouw. Zijn betoog werd ondersteund door het tonen van vele foto's. Daarna kondigde de voorzitter de heer Rob Basten aan. 

Samen met Suzanne Jong is hij eigenaar van molen A, beter bekend als de trots van Sint Pancras, de Twuyvermolen.

In zijn presentatie schetste Rob de gescheidenis van de  Twuyvermolen, als een van de vele molens die hebben bijgedragen aan de waterhuishouding van het Geestmerambacht. De komst van een gemaal bij de Langebalkbrug in Noord Scharwoude maakte de functie van de molens overbodig. Gelukkig is de Twuyvermolen behouden gebleven. De vele prachtige foto's van de restauratie van de molen gaven een indruk van deze enorme klus en van een staaltje vakmanschap van de uitvoerenden. Verder ging Rob in op de vraag hoe je jongeren kunt interesseren voor de molen c.q. de eigen lokale geschiedenis. Dit is veel breder dan te kijken naar je eigen dorp/erfgoed.

Wellicht is dit aanleiding tot meer samenwerking en/of uitwisseling van informatie tussen historische verenigingen in de omgeving. 

Na deze inspirerende en buitengewone informatieve presentatie sloot voorzitter Jos Neve het officiële gedeelte van de avond, niet nadat hij eerst had gevraagd waar volgend jaar de bijeenkomst zal plaatsvinden. De Historische Vereniging Oud Heiloo bood zich spontaan aan, temeer omdat ook zij de beschikking hebben over een nieuw verenigingsgebouw.

Onder het genot van een drankje en hapje, gepresenteerd door onze enthousiaste gastvrouwen, werd er nog gezellig nagepraat en werden onderlinge ideeën uitgewisseld.


Verenigingsgebouw Historische VerenigingSint-Pancras officieel geopend.

Na een proces van jaren kon op 14 september 2018 eindelijk de vlag uit. De Historische Vereniging Sint-Pancras heeft haar eigen verenigingsgebouw. Natuurlijk ging dit met de nodige ceremoniën en feestelijkheden gepaard.

 

Trots verwelkomde voorzitter Jos Neve de 60 genodigden, onder wie de leden van verdienste Anton Bal en Bram Kout, wethouder Jasper Nieuwenhuizen, mevrouw Hannie Coolen-van Meeteren, bestuur en medewerkers van de vereniging. In het kort schetste de voorzitter de geschiedenis van de vereniging van de oprichting in 1985 tot de totstandkoming van dit prachtige eigen verenigingsgebouw. Hierbij memoreerde hij ook de verschillende hobbels die genomen moesten worden met de gemeente Langedijk. Vervolgens gaf hij het woord aan wethouder Jasper Nieuwenhuizen.

 

 

De wethouder ging uiteraard in op de woorden van de voorzitter en kon tevreden vaststellen dat de hobbels grotendeels zijn vlak gestreken. Hij onderstreepte het belang van de Historische Vereniging voor Sint Pancras en feliciteerde de vereniging met dit prachtige onderkomen. Hij deed dit met de overhandiging van een oude stembus van de gemeente Sint Pancras, die in het begin van de vorige eeuw werd gebruikt.

 

 

 

Hierna gaf de voorzitter het woord aan mevrouw

Hannie Coolen-van Meeteren. Hannie Coolen is de dochter van de heer Van Meeteren, een van de 20 oorlogsslachtoffers van wie de naam gegraveerd staat in het monument bij de spoorwegovergang. Ieder jaar bij de herdenking van de fusillade op 15 april richt mevrouw Coolen-van Meeteren het woord tot de leerlingen van de Sint Pancrasser basisscholen. Met haar woorden weet ze de leerlingen ieder jaar weer bijzonder te treffen.

 Tijdens een van haar laatste toespraken gaf ze aan dat ze twee beeldjes had gemaakt die ze graag aan de Historische Vereniging Sint-Pancras wilde schenken als dank voor het in ere houden van de 20 slachtoffers. De toenmalige voorzitter Bram Kout stelde voor om de overhandiging te laten plaatsvinden tijdens de officiële opening van het verenigingsgebouw.

 

 

Na de woorden van mevrouw Coolen-van Meeteren verzocht de voorzitter iedereen naar buiten te gaan voor de officiële openingshandeling door de leden van verdienste, de heren Anton Bal en Bram Kout.

 

Beide heren hebben geen zitting meer in het bestuur, maar zetten zich nog met hart en ziel in voor de vereniging. Door hen te vragen om de officiële opening te verrichten wil het bestuur haar grote dankbaarheid en respect tonen aan beide heren. Met het hijsen van de Sint Pancrasvlag was de opening een feit.

In zijn dankwoord benadrukte Bram Kout de belangrijke rol die de heer Rob Logger heeft gespeeld in de overname en totstandkoming van dit prachtige verenigingsgebouw.

 


Oude berichten zijn hier in het archief te vinden